Pitches

Pitch structureel contact Albert Heijn en Sensoor

De doelstelling van deze pitch was meteen met de eerste zin duidelijk: dit is een gezamenlijk verhaal maar ook een hulpvraag. Het gezamenlijke verhaal is dat van supermarktketen Albert Heijn en Sensoor, de landelijke luisterlijn waarop iedereen die dat wenst 365 dagen per jaar 24 uur per dag terecht kan als hij verlegen zit om een goed gesprek. Die twee partijen hebben elkaar gevonden. In veel Albert Heijn vestigingen staat een koffietafel waaraan iedereen plaats mag nemen voor een kop koffie en mogelijk ook een praatje met iemand anders die hiervan gebruikmaakt. Een prachtige manier om mensen met elkaar in contact te brengen die verder misschien niet zoveel contacten hebben. Ouderen bijvoorbeeld. Iedere medewerker kent de oudere winkelbezoekers die vragen waar de melk staat terwijl ze dit natuurlijk heel goed weten. Zij weten ook dat dit soms het enige gesprekje is dat deze mensen de hele dag voeren.

Lunchgesprekken
Albert Heijn breidde dit initiatief uit door op gezette tijden lunches te organiseren. En het betrok daar Sensoor bij, waarvan de vrijwilligers het gewend zijn om een gesprek met een onbekende te beginnen en verder te brengen. Op die maner kunnen mooie contacten ontstaan tussen mensen in dezelfde woonomgeving, die regelmatig dezelfde winkel bezoeken maar verder misschien niet zoveel contacten hebben.
Tot zover het gezamenlijke verhaal. Maar dan de hulpvraag: zowel Albert Heijn als Sensoor merken dat ze op deze manier mensen bereiken die best eenzaam zijn, maar hoe gaat het na zo’n lunch verder met ze? Voelen ze zich gesterkt door het contact dat ze hebben gehad, of voelen ze zich de volgende dag juist rot omdat het maar eenmalig was? En hoe is er een vervolg aan te geven? Beide partijen willen het contact structureler maken. Ze hebben al wel kaartjes ontwikkeld met teksten als “Ik zou het leuk vinden om samen met jou…” en “Zou jij met mij…”, maar zouden ze meer kunnen doen? En wie zouden ze daar dan bij kunnen betrekken?

Partijen bij elkaar brengen
Met die laatste vraag wisten de deelnemers aan deze pitch wel weg. Iemand van Stichting Zaaigoed bijvoorbeeld vertelde over de zintuigentuin die het biedt. Maar hoe vind je de mensen die er baat bij kunnen hebben? Niemand heeft “eenzaamheid” op zijn voorhoofd staan. Die koffiecorner in Albert Heijn kan dus een heel mooie startplek zijn voor vervolginitiatieven, vooropgesteld dat partijen op lokaal niveau elkaar weten te vinden.
Zo iets zou in Rotterdam ook kunnen werken, vertelde iemand van NL voor elkaar. Die organisatie heeft heel veel vrijwilligers in zijn gelederen en een aantal daarvan wil best maatje worden van een oudere. De koffiecorner in Albert Heijn kan de ontmoetingsplek zijn voor het eerste contact. Humanitas is ook een vrijwilligersorganisatie die een dergelijke rol kan spelen en die koffiecorner daarbij kan gebruiken.

Elkaar leren kennen
En zo bleven de ideeën voor dwarsverbanden komen gedurende de rest van de pitch. Met daarbij de waardevolle vaststelling dat er al heel veel is voor de eenzame mensen in de wijk en dat het dus niet nodig is iets nieuws te creëren. Het gaat er vooral om dat die initiatieven elkaar leren kennen. Helemaal in aansluiting met de doelstelling van de Parade van het Pact voor de Ouderenzorg: verbinding creëren.

Pitch: Hoe age proof is jouw wijk?

Het was een interessante casus die de bezoekers van deze pitch voorgeschoteld kregen. Teken eens stapsgewijs de reis uit die je hebt moeten maken om van je voordeur naar deze dag in het Utrechtse Spoorwegmuseum te komen. En zet daar met gezichtjes bij welke delen van die reis prettig, neutraal of onprettig waren. En als vervolgvaag: probeer je nu eens voor te stellen hoe die reis zou verlopen als je oud en minder goed ter been zou zijn. Dat was een eyeopener, je ziet direct voor je wat het begrip age proof in relatie tot je woonomgeving inhoudt. Het stukje naar de bushalte dat je moet afleggen, waarbij op vier plaatsen de tegels krom liggen omdat ze weggedrukt worden door de bomen die er langs de weg staan. De drukte bij de bushalte en op het station. De wandeling vanaf de bushalte in Utrecht naar het Spoorwegmuseum, in een omgeving die je niet kent en mogelijk zonder vertrouwd te zijn met een app als Google Maps.

Ruimtelijke strategieën
De gemeente Amsterdam begreep dat dit dingen zijn om rekening mee te houden als de overheid het beleid uitvaardigt dat ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid langer thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat vaagt op wijkniveau om ruimtelijke strategieën waarin wonen, de openbare ruimte en openbaar vervoer in hun onderlinge samenhang worden bekeken.

Een ruimtelijke analyse leverde op in welke wijken in de stad de vergrijzing het grootst is en hoe die zich verhoudt tot de maatschappelijke voorzieningen en openbaar vervoersvoorzieningen in die wijken. De gebieden waar die twee niet in balans zijn, verdienen prioriteit, die wijken moeten age proof worden gemaakt. Hierbij moet ook worden gekeken naar wat kan worden gedaan om eenzaamheid en hittestress te bestrijden en oriëntatieproblemen op te lossen.

Wijkopbouw
Een mooie manier om dit te onderzoeken is The Place Game (https://www.pps.org/article/place-game-community). Hierbij wordt op basis van vier kwadranten gekeken naar hoe een wijk is opgebouwd: 1) socialbiliteit, 2) gebruik en activiteiten, 3) comfort en beeldvorming en 4) toegang en verbindingen. Een goede wijk is een wijk waarin de beschouwing van alle vier deze kwadranten positief uitvalt. Dé manier om hier een helder beeld van te krijgen, is in gesprek gaan met de lokale bewoners, winkeliers en wijkagenten en dat is ook precies wat in de prioriteitswijken in Amsterdam is gebeurd. Mensen voelen zich dan gehoord en het leidt bovendien vaak tot kleine en heel eenvoudig aan te brengen aanpassingen die een wijk beter age proof maken. Bankjes op de route tussen de woonomgeving en het winkelcentrum bijvoorbeeld, voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn. Schaaktafeltjes, groenvoorziening, een laagdrempelige ontmoetingsplek bij een speeltuin.

Soms komt er wat meer bij kijken om een oplossing te bieden. Denk bijvoorbeeld aan stoplichten die zo strak staan afgesteld dat oudere mensen niet op tijd de overkant kunnen halen voordat ze weer op rood springen. Zo’n stoplicht minder scherp afstellen op een doorgangsweg waar iedere paar minuten bussen van Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam langskomen, heeft gevolgen voor de verkeersvriendelijkheid in een groter deel van de stad. Er komen dus quick wins én langere termijn oplossingen uit. Dankzij de casus die de toehoorders voorgeschoteld kregen, was duidelijk voor hen hoe belangrijk beide zijn.

Overzicht initiatieven Parade Pact voor de Ouderenzorg


1. Afterworknet. de uitdaging om in de nieuw ontstane levensfase jezelf opnieuw uit te vinden: third act!

Leeftijdloos leven. ‘Afterworknet’ is een innovatief platform; de huidige generatie van mensen aan het eind van hun reguliere carrière, is nog nooit in de geschiedenis zo fit geweest, zo vitaal. Er ligt voor hen een ‘third act’ open van 20 – 25 jaar alvorens in de fase van (beginnende) ouderdom te komen. ‘Afterworknet’ verbindt en inspireert mensen in deze nieuwe levensfase, op zoek naar een nieuwe of andere zingeving.

2. De impact van kunst op de positieve gezondheid van mensen
Wat draagt kunst bij aan de positieve gezondheid van mensen en hoe werkt dit in de praktijk? Monique Masselink van Pra Muziektheater en Saskia van Grinsven van Movisie nemen je mee in hun verhaal. Monique vertelt hoe zij als artistiek leider meerdere muziek- en dansvoorstellingen ontwikkelt in samenwerking met Kunstinstellingen, Zorg en Welzijn en HBO opleidingen. Hoe ze middels hun projecten deuren tussen de kunstsector en de zorgsector opent.
Saskia van Grinsven vertelt over het onderzoek “Wat werkt bij culturele interventies gericht op ouderen en positieve gezondheid”. Wat zijn werkzame elementen bij projecten met dans, theater of beeldende kunst om in de praktijk mee aan de slag te gaan?

3. Sociale benadering dementie-Social Trial Amsterdam
In verschillende stadsdelen van Amsterdam wordt gewerkt aan de Social Trial. Inzicht krijgen in wat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraar, zorgaanbieders, welzijn en maatschappelijke organisaties. En door te experimenteren met oplossingen voor de schottenproblematiek. Programmaleider Rosanne Lucas van de TAO of CARE gaat met u in gesprek.

4. Hoe Age proof is jouw wijk?!
De gemeente Amsterdam is sinds juli 2015 toegetreden tot het WHO netwerk van Age-friendly cities (AFC). Doel van AFC is de stad leeftijdsvriendelijk te maken voor ouderen zodat ze prettig en zelfstandig oud kunnen worden in de stad. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Johan van Oste van de gemeente Amsterdam kijkt een ruimtelijke perspectief naar een wijk in Amsterdam en stelt met u de vraag; hoe ‘ageproof’ is die nu eigenlijk? Aan de hand van ruimtelijke analyses, een intensief
participatie-traject gaan we in op de voorgestelde ingrepen waarvan de uitvoering inmiddels is gestart.

5. AutoMaatje
Even boodschappen doen of een partner in het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met AutoMaatje wil de ANWB samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven. Gerard van de Bos (ANWB) laat zien wat er mogelijk is op het gebied van mobiliteit voor ouderen en verkent graag met u welke potentie we nog kunnen benutten.

6. Meldpunt Naoberschap
Meldpunt Naoberschap legt verbinding tussen de nuldelijn en eerstelijnszorg in de wijk. Een spannende, innovatieve manier van samenwerking die van oudsher niet vanzelfsprekend is en waarbij bewoners zelf aan zet zijn. Voor een goede samenwerking is de actieve betrokkenheid van alle partijen noodzakelijk. Hoe motiveren we bijvoorbeeld huisartsen om onderdeel te worden van ons team?

7. Zorg in de wijk
Inspirerend voorbeeld van Actiz en een zorgaanbieder in Leeuwarden over hoe zorg en de kerk elkaar lokaal kunnen vinden om eenzaamheid te bestrijden. Kunnen we de kracht van deze samenwerking ook elders in het land op poten zetten?

8. Project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel)
VeiligheidNL, Phililps, PostNL, Nutricia en ONVZ hebben in verschillende Living Labs een val-preventie-aanpak voor ouderen met succes getoetst. Nu is het de uitdaging om meer gemeenten en regio’s te betrekken bij deze aanpak. VeiligheidNL vertelt over de aanpak, de successen en de uitdagingen voor de toekomst. Hoe zorgen we dat overal een ketenaanpak valpreventie vanzelfsprekend is?

9. De supermarkt voor structureel contact
De supermarkt is voor veel mensen een sociale ontmoetingsplaats. Albert Heijn organiseert in samenwerking met Sensoor verschillende initiatieven om eenzaamheid te bestrijden en is de grootste gratis koffieverstrekker van Nederland. Waar we tegenaan lopen is dat we mensen met deze activiteiten wel even uit de eenzaamheid halen, maar dat we eigenlijk niet goed weten hoe het de volgende dag mensen vergaat. Graag brainstormen we met u hoe we ons effect meer duurzaam kunnen maken. Hoe zorgen we ervoor dat incidentele acties tegen eenzaamheid een blijvend effect hebben?

10. Onderzoeksprogramma ‘Gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen’
Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool InHolland werken nauw samen met zorgpartijen en ouderen om de zorg naar een hoger plan te tillen. Het ontwikkelen en opzetten van deze Leer- en InnovatieNetwerken (LIN) gaat gepaard met vallen en opstaan. Robbert Gobbens (Lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen) en Zonnehuisgroep Amstelland delen deze ervaringen en leggen resultaten en verdere kansen aan u voor.

11. Langer Thuis met slimme technologie - van pilot naar praktijk
In de Vitaal Thuis coalitie wordt gewerkt aan de grootschalige inzet van bruikbare, betrouwbare en betaalbare thuiszorgtechnologie. Hier kunnen we nog wel hulp bij gebruiken. Met name de duurzame bekostiging van thuiszorgtechnologie blijkt een hardnekkig obstakel. Contractinnovatie is hiervoor nodig. Hoe kunnen we samen contractinnovatie versnellen? Aan de hand van een casus (leefstijlmonitoring) gaan we hierover graag met u in dialoog. Hoe kunnen we samen contractinnovatie versnellen?

12. Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg
Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg is een beweging waar ruim 50 zorgorganisaties actief zijn. Diverse organisaties binnen de beweging zijn actief om de verbinding tussen het verpleeghuis en het dorp te leggen. Tijdens de pitch willen we daar twee voorbeelden van laten zien. Daarna willen we met de aanwezigen het gesprek aangaan hoe je op lokaal niveau verbindingen kunt leggen tussen verpleeghuizen en het dorp. En wat dat oplevert voor iedereen. Twee voorbeelden van het radicaal anders vormgeven van de verpleeghuiszorg.

13. Coöperatie Slimmer Leven voor Slimme (thuis)zorg
In de regio Eindhoven wordt een nieuwe manier van zorg verlenen uitgetest voor inwoners die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, maar wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Bewoners melden hun ondersteuningsvragen bij een centrale, die de juiste persoon naar de klant stuurt. Teams van zorgprofessionals, studenten en vrijwilligers verlenen ‘op afroep’ snelle zorg en ondersteuning op maat. Structurele mantelzorgtaken en eenvoudige taken worden uitgevoerd door de Langer Thuisondersteuner. Waardoor de mantelzorg én de professionals rondom de cliënt niet overbelast worden. Voor één organisatie een onmogelijke taak, maar in samenwerking met andere zorgaanbieders binnen de regio en de inzet van technologie, lukt dit wel.

14. Leven tot het einde !
Palliatieve zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. Onlosmakelijk onderdeel van palliatieve zorg is aandacht voor zingeving en spiritualiteit. In de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland heeft Agora door de jaren heen een verbindende rol gespeeld en veel in gang gezet. Zo ook op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Geestelijk verzorgers zijn specialisten op het terrein van zingeving en spiritualiteit, maar waren tot op heden niet beschikbaar voor mensen in de thuissituatie. Op basis van het huidige regeerakkoord wordt gewerkt aan betere toegang tot en bekostiging van geestelijke verzorging thuis. En niet alleen voor de palliatieve zorg. Is dat goed nieuws voor ouderen die worstelen met levensvragen of eenzaamheid? En waarom?

15. Senior Impact Lab
Senior Impact Lab is een netwerk gericht op innovatie en ondernemerschap in de woningmarkt voor ouderen. Deelnemers zijn onder andere ontwikkelaar Amvest en de ouderenhuisvesters Woonzorg Nederland, Habion en SOR. Hoe betrekken we jonge startende ondernemers bij de uitdagingen in wonen en zorg voor ouderen?